1

ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۶۶

در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مقطوع باشد وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. ‌