1

ماده ۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۶۶

درآمد مشمول ماليات در مورد عمليات پيمانكاري نسبت به هر نوع كار ساختماني (به استثناي عمليات حفاري چاه هاي عميق ) و تاسيسات فني و تاسيساتي در موارد علي الراس عبارت است از ده درصد دريافتي سالانه .
تبصره:
قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ اجراي اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.