1

تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱

بخشنامه
نظربه اينکه ابهاماتي درخصوص تاريخ اجراي بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 1393/3/13، موضوع معافيت آگهي هاي منتشره در روزنامه ها و نشريات، مطرح گرديده، لذا يادآور مي شود تاريخ اجراي بخشنامه مذکور، از 1387/7/1، تاريخ اجرايي شدن قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مجلس شوراي اسلامي خواهدبود.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور