1

نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه


بخشنامه
پيرو بخشنامه شماره 26/93/200 مورخ 1393/3/3 در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي موديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه، بدينوسيله مقرر مي دارد:
مفاد بخشنامه مذکور و ترتيبات اجرائي مندرج در آن براي اظهارنامه هاي عملکرد سال 1392و به بعد نيز جاري خواهد بود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست