1

تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه
پيرو بخشنامه هاي شماره 146-93-200 مورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم، به پيوست تعداد دو فهرست مربوط به تاييديه 23 شرکت پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و همچنين 18 شرکت پذيرفته شده در فرابورس ايران مربوط به دوره هاي مالي منتهي به سال 1392 موضوع پيوست نامه هاي شماره 307330-121 مورخ 27-12-1393 و شماره 306903-121 مورخ 25-12-1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي با عنايت به ليست هاي پيوست و تاييديه مربوطه وفق مقررات بخشنامه هاي مذکور اقدام نمايند.

بديهي است ساير موارد نيز به محض دريافت، متعاقباً ارسال خواهد شد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

بخشنامه
پيرو بخشنامه هاي شماره 120/93/200 مورخ 1393/10/21 و شماره 87/93/200 مورخ 1393/8/7 به منظور اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم، به پيوست فهرست مربوط به تاييديه 62 شرکت پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالي منتهي به سال 1392 موضوع پيوست نامه شماره 301599/121 مورخ 1393/11/15 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي گردد. مقتضي است ادارات امورمالياتي با عنايت به ليست پيوست و تاييديه مربوطه وفق مقررات بخشنامه هاي مذکور اقدام نمايند.
بديهي است ساير موارد نيز به محض دريافت، متعاقباً ارسال خواهدشد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره:120/93/200
تاريخ: 1393/10/21

بخشنامه
پيرو بخشنامه شماره 87/93/200 مورخ 1393/8/7 ، به پيوست فهرست مربوط به تاييديه 24 شرکت پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالي منتهي به سال 1392 ارسال مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي با عنايت به ليست پيوست و تاييديه مربوطه وفق مقررات بخشنامه مذکور اقدام نمايند.

بديهي است ساير موارد نيز به محض دريافت، متعاقباً ارسال مي­گردد.

علي عسکري

شماره:87/93/200
تاريخ:1393/8/7

بخشنامه
نظر به اينکه اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم، منوط به دريافت تاييديه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد، به پيوست تصوير نامه شماره 286022/121 مورخ 1393/8/7 سازمان بورس و اوراق بهادار منضم به فهرست اسامي 84 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالي منتهي به سال 1392 ارسال مي گردد. لذا مقتضي است ادارات
امور مالياتي با عنايت به ليست پيوست و تاييديه مربوطه برابر مقررات
اقدام نمايند. بديهي است ساير موارد نيز به محض دريافت ، متعاقباً ارسال مي گردد.

ضمناً درخصوص عملکرد سال هاي 1390 و 1391 با عنايت به توافقات به عمل آمده في مابين اين سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديد، ادارات امور مالياتي براساس تاييديه هاي قبلي که توسط سازمان يادشده براي آن ادارات ارسال گرديده است، برابر مقررات اقدام نمايند.

علي عسکري

شماره:3/94/200
تاريخ: 1394/1/18

بخشنامه

پيــــرو بخشنامه­هاي شــــماره 146/93/200 مــــورخ 1393/12/18، شماره120/93/200 مـــورخ 1393/10/21 و شماره 87/93/200 مـــورخ 1393/8/7 به منظور اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم، به پيوست تعداد دو فهرست مربوط به تاييديه 23 شرکت پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و همچنين 18 شرکت پذيرفته شده در فرابورس ايران مربوط به دوره­هاي مالي منتهي به سال 1392 موضوع پيوست نامه­هاي شماره 307330/121 مــــورخ 1393/12/27 و شماره 306903/121 مـــورخ 1393/12/25 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي­گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي با عنايت به ليست­هاي پيوست و تاييديه مربوطه وفق مقررات بخشنامه هاي مذکور اقدام نمايند.

بديهي است ساير موارد نيز به محض دريافت، متعاقباً ارسال خواهد شد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست