1

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۴

بخشنامه
با عنايت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1394، مبلغ يکصد و سي و هشت ميليون (138/000/000)ريال در سال تعيين گرديده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (20%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1394 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختي يا تخصيصي تا پايان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1394

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1394

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1394

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1394

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1394

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1394

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1394

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1394