1

نظر دفتر فنی در مورد نحوه پذیرش تخفیفات فروش


موسسه حسابرسی پارس بهروش
احتراما، بازگشت به نامه شماره 115/م/88 مورخ 1388/3/2 به اطلاع می رساند:
صرف نظر از ماهیت بدهکاری حساب تخفیفات فروش و اینکه از امور مصرح در ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لیکن از آنجایی که حساب مزبور در صورتحساب سود و زیان کاهنده حساب فروش بوده، چنانچه مستند به اسناد و مدارک مثبته از جمله درج تخفیف در فاکتور فروش که منجر به کاهش مبلغ فروش کالا نیز می گردد، باشد حسب مورد قابل پذیرش خواهد بود.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی