Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۱۴۸

ماده 148[ 1]هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1. قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
2. هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر:
الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما) 
ب) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار ، بهره وری ، پاداش ، عیدی ، اضافه کار ، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت . نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج موسسه ذیربط طبق آیین نامه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد ، تعیین خواهد شد.
ج) هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان 
د) حقوق بازنشستگی ، وظیفه ، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط 
هـ) وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد(3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود . این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
ز) پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک‌دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون
3. کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف 
4. اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتی که اجاری باشد.
5. مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات 
6. وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه 
7. حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد).
8. هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
9. هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:
اولا- وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا- طبق مقرراتقانونیا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد . آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
10. هزینه‌های فرهنگی ، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10.000) ریال به ازای هر کارگر 
11. ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد . ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود . آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
12. زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد ، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است.
13. هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است درصورتی که اجاری باشد.
14. هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه درصورتی که ملکی باشد.
15. مخارج حمل و نقل 
16. هزینه‌های ایاب و ذهاب ، پذیرایی و انبارداری 
17. حق الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی- حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی 
18. سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
19. بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.
20. مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21. هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
22. هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه
23. مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
24. زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی
25. ضایعات متعارف تولید 
26. ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
27. هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
28. هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5 %) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون به ازای هر نفر
29. ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی
تبصره 1:
هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره 2:
مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3:
در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350/03/16 و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370/06/13 تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می‌شود.
image_pdf
  [1] . به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، بند های 2 و 18 ماده اصلاح و بند 29 به متن ماده الحاق شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت

۴ پرسش و پاسخ

 1. داود

  ایا پرداخت حقوق از صندوق مورد قبول اداره دارایی میباشد؟

  • هما جمال اف

   با توجه به این که پرداخت حقوق مستند به لیست حقوق و مزایای ماهانه بوده و اطلاعات آن برای سازمان امور مالیاتی ارسال می شود، پرداخت آن از صندوق در روال عادی عملیات مورد قبول است. بدیهی است در صورتی که تعداد پرسنل زیاد باشد، قطعاً پرداخت باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد. بر این اساس پرداخت از صندوق در موارد جزئی مورد قبول قرار خواهد گرفت.

 2. محمد

  با عرض سلام و ادب . آیا ذخیره ( هزینه )مرخصی استفاده نشده کارکنان و تخفیفات نقدی فروش که خارج از فاکتور و به شرط پرداخت نقدی در حساب خریدار منظور میگردد. جزء هزینه های قابل قبول هستند. یا خیر لطفا” موارد قابل استناد را معرفی فرمائید.

  • مدیر

   با سلام
   ۱- در مورد ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان در صورتی که با رعایت قانون کار محاسبه شده و در سال مالی بعد پرداخت شود جزو هزینه قابل قبول است.
   ۲- تخفیفات فروش در متن قانون پیش بینی نشده ولی به موجب نامه ۲۸۷۵-۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۲ دفتر فنی مالیاتی در صورتی که از بابت زود پرداخت بهای کالا تخفیفی برای خریدار (شروط به درج قید شرط مذکوردر فاکتور فروش) در نظر گرفته شود و به موجب دفاتر و اسناد و مدارک شرکت قابل اثبات باشد، مورد قبول است.