Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل موضوع ماده ۴۸ آیین نامه مالی و معاملاتی در خصوص نحوه انجام مناقصه و مزایده

ماده 1- آگهی مناقصه و مزایده حداقل یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا سه نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار محلی منتشر می گردد.
ماده 2- رعایت نکات موارد مناقصه
ماده 3- در صورتیکه موسسه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده 2 لازم تشخیص دهد و یا آططن نامه مالی و معاملاتی موسسه مغایر نباشد می تواند در مناقصه منظور نماید.
ماده 4- منظور نمودن هرگونه شرط یا شروط جدید در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه که برای برنده مناقصه امتیاز محسوب گردد ممنوع می باشد.
ماده 5- در صورتیکه شرایط مناقصه که می بایست مطابق با مواد 2و3 و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل بوده مستلزم هزینه زیادی شود می توان نوع کار یا کالای مورد معامله ، تعداد و محل تحویل ، میزان پیش پرداخت ومدت ومحل قبول پیشنهادها و مطزان سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه در آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه ها و برگ شراطط و مشخصات معامله در محل موجود است و پطشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت وبا قید مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد ، تسلیم نمایند.
ماده 6- موسسه مکلف است در تاریخ مقرر و اعلام شده در آگهی کمیسیون مناقصه را با حضور کلیه اعضاء تشکیل و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 7- سپرده برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد به نفع موسسه ضبط می شود.
ماده 8- موسسه مجاز است مقدار کالا یا کالای مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.
ماده 9- موسسه در رد تمام و یا هریک از پیشنهادها مختار است .
ماده 10- موسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که به مبلغ معامله تعلق می گیرد هنگام پرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوط واریز و رسید آنرا تسلیم فروشنده یا طرف قرارداد نماید.
ماده 11- میزان سپرده شرکت در مناقصه به تشخیص بالاترین مقام اجرایی از 5/0% مبلغ معامله کمتر و از 20% بیشتر نخواهد بودو در هر حال این مبلغ نباید از پانصدهزارریال کمتر باشد.
ماده 12- موسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5/0% و حداکثر 10% بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی که به حساب واریز شود، دریافت نماید. در موارد استثنایی با تشخیص رئیس موسسه نقشه یا چک بجای ضمانت نامه بانکی اخذ می شود. در مواردیکه چک اخذ می گردد و در این صورت نبایستی مبلغ آن از یکصد میلیون ریال تجاوز نماید .
ماده 13- موسسه مکلف است در مورد قراردادهای ساختمانی و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمطن ماده 12 در هر پرداخت معادل 10% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداری نماید .
ماده 14- سپرده موضوع ماده 13 پس از تحویل کار یا خدمت انجام شده و تنظیم صورت مجلس تحویل قطعی به ذینفع مسترد می گردد.
ماده 15- اعضاء کمیسیون مناقصه
ماده 16- در صورتیکه در موعد مقرر پیشنهادی نرسیده باشد موسسه می تواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اخذ تصمیم به هیات موضوع ماده 45 آیین نامه مالی و معاملاتی ارجا نماید .
ماده 17- موسسه در مواردیکه لازم بداند می تواند یک روز قبل از افتتاح پیشنهادهای رسیده شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مناقصه را بطریق مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد.
ماده 18- ماموران و مسئولان موسسه موظفند برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده بنحوی اقدام و ابلاغ نظر کمیسیون به برنده ، میسر نباشد عقد قرارداد الزامی است .
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه مزایده و مناقصه دستورالعمل موضوع ماده ۴۸ آیین نامه مالی و معاملاتی در خصوص نحوه انجام مناقصه و مزایده