1

نظر دفتر فنی در مورد تخفیفات فروش


تخفيفات به عنوان كاهنده حساب درآمد يا فروش حسب مورد بوده و در صورتي كه درآمد مورد نظر با رعايت بند (10) استاندارد حسابداري شماره 3 شناسايي شود، در اين صورت تخفيفات اعمال شده در صورت احراز (با بررسي اسناد و مدارك و مستندات مربوط و دفاتر و اسناد و مدارك طرفين (خريدار و فروشنده) و يا ساير روش‌ها) احراز گردد، از نظر مالياتي قابل پذيرش خواهد بود.
محمدتقي پاكدامن
مدير كل دفتر فني و حسابرسي مالياتي