1

پذیرش سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی

بخشنامه

در اجراي تبصره يک ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، با توجه به پيشنهاد شماره 21547/200 مورخ 1393/11/7 اين سازمان و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، بدين وسيله مقرر مي دارد:

سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي داراييها در اجراي قانون سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات مرتبط، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي خريداران مذکور تلقي مي گردد.

بديهي است اين حکم قابل تسري به سود و کارمزد پرداختي بابت خريد سهام و سهم الشرکه نخواهد بود.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور