1

آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائی ها


به پيوست تصويب نامه شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 1392/6/30 هيأت محترم وزيران،موضوع تنفيذ آيين نامه اجرايي ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم(موضوع تصويب نامه شماره 90836/ت 48793هـ مورخ 1392/4/18) بعنوان آيين نامه اجرايي بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجديد ارزيابي دارائي ها جهت اجراء، ارسال و ابلاغ مي‌گردد.
معاون مالياتهاي مستقيم
سازمان امورمالياتي