1

پذیرش استهلاک کسر اوراق بهادار

در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 15729/200 مورخ 1393/8/11 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 134612 مورخ 1393/8/18 مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، بدینوسیله اعلام می دارد:
هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار (از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک اوراق اجاره، مرابحه و…) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می شوند، در هر دوره جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود.
رییس کل سازمان امور مالياتي كشور