1

معافیت صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات به درآمد تسعیر


به موجب ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي‌صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.