1

تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ۱۳۹۴/۶/۱۸

پيرو بخشنامه هاي منتهي به شماره 67-94-200 مورخ 16-6-1394 به منظور اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون ماليات­هاي مستقيم، به پيوست تعداد يک برگ فهرست مربوطه به تاييديه 19 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 3 شرکت پذيرفته شده در فرابورس ايران از تاريخ 27-5-1394 لغايت 11-6-1394 مربوط به دوره هاي مالي مندرج در فهرست مذکور موضوع پيوست نامه شماره 327691-121 مورخ 16-6-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي­گردد. مقتضي است ادارات امورمالياتي با عنايت به ليست پيوست و تاييديه مربوطه وفق مقررات بخشنامه هاي مذکور اقدام نمايند.
بديهي است ساير موارد نيز به محض دريافت متعاقباً ارسال خواهدشد.

محمدتقي پاکدامن
سرپرست معاونت مالياتهاي مستقيم
پیوست