1

تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ۱۳۹۴/۶/۱۶


پيرو بخشنامه­ هاي شماره 37-94-200 مورخ 3-4-1394، 23-94-200 مورخ 4-3-1394، 3-94-200 مورخ 18-1-1394، 146-93-200مورخ 18-12-1393، 120-93-200 مورخ 21-10-1393 و 87-93-200 مورخ 7-8-1393 درخصوص اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون ماليات­هاي مستقيم، به پيوست تعداد دو برگ فهرست مربوطه به تاييديه 52 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 2 شرکت پذيرفته­ شده در فرا بورس ايران از تاريخ 19-3-1394 لغايت 27-5-1394 مربوط به دوره­ هاي مالي مندرج در فهرست مذکور موضوع پيوست نامه شماره 326924-121 مورخ10-6-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي­گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي با عنايت به ليست پيوست و تاييديه مربوطه وفق مقررات بخشنامه­ هاي مذکور اقدام نمايند.
بديهي است ساير موارد نيز به محض دريافت متعاقباً ارسال خواهد شد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست