1

ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال ۱۳۹۳ از سوی کارگروه ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند


بخشنامه
پيرو بخشنامه شماره 93-93-200 مورخ 24-8-93، به پيوست تصوير نامه شماره 72244-11 مورخ 17-8-1394 معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور منضم به فهرست 1199 شرکت و موسسه دانش بنيان همراه با ذکر مصاديق فعاليتهاي دانش بنيان که در سال 1393 از سوي کارگروه موضوع ماده 3 آيين نامه نامه اجرايي قانون مذکور تاييد شده اند، ابلاغ مي گردد.

با عنايت به موارد فوق و نظر به اينکه اعتبار مجوزهاي صادره براي شرکت ها و موسسات دانش بنيان ناشي از فعاليت هاي دانش بنيان مطابق فهرست پيوست صرفاً تا پايان سال 1393 (به استثناي رديف هاي 61 و 352 که تا پايان 31-6-1394) مي باشد، بنابراين معافيت موضوع ماده3 قانون مزبور با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي موضوع ماده 13 قانون ياد شده و نيز دستورالعمل اجرايي ماده 22 آيين نامه اجرايي مذکور صرفاً از تاريخ صدور مجوز تا پايان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بديهي است نظر به اينکه معافيت مذکور درصورت تمديد مجوز تا 15 سال از تاريخ صدور مجوز قابل اعمال مي باشد،مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به يادآوري است، اعمال معافيت موضوع ماده (3) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشي از فعاليت هاي دانش بنيان مطابق مصاديق ذکر شده در فهرست ارسالي از سوي کارگروه مزبور مانع از اعمال معافيت موضوع ماده(9)قانون يادشده
درخصوص واحدهاي فناوري(پژوهشي و فناوري و مهندسي) مستقر در پارکهاي علم و فناوري از تاريخ‌صدور مجوز توسط مديريت (رئيس) پارک و نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مذکور در مجوز که صرفاً در پارک هاي علم و فناوري تحقق مي يابد نخواهد بود.

ضمناً همانگونه که در بخشنامه صدرالاشاره تاکيد گرديده است، نظر به اهميت موضوع و لزوم بررسي تخصصي پرونده هاي مالياتي شرکت ها و موسسات دانش بنيان، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي شرکت هاي مزبور را به گروه هاي رسيدگي متشکل از ماموران مالياتي داراي تخصص در اين خصوص محول نموده تا به صورت گروهي و متمرکز مورد رسيدگي و تشخيص قرار گيرند و اسامي گروه هاي رسيدگي را به دفتر فني و حسابرسي مالياتي اعلام نمايند.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
شماره:93-93-200
تاريخ:24-8-1393

بخشنامه

در اجراي ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5-8-1389 مجلس شوراي اسلامي موضوع پيوست بخشنامه شماره 20384-200 مورخ 16-11-1392 اين سازمان، به پيوست فهرست 40 شرکت و موسسه دانش بنيان همراه با ذکر مصاديق فعاليت هاي دانش بنيان که در سال 1392 ازسوي کارگروه موضوع ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مذکور تاييد شده اند، ابلاغ مي­گردد.

با عنايت به موارد فوق، معافيت ماده 3 قانون مزبور با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي موضوع ماده 13 قانون ياد شده و نيز دستورالعمل اجرايي ماده 22 آيين نامه اجرايي مذکور به شرح زير قابل اعمال است:

1- نظر به اينکه اعتبار مجوزهاي صادره براي شرکت ها و موسسات دانش بنيان ناشي از فعاليت هاي دانش بنيان مطابق فهرست پيوست صرفاً تا پايان سال 1392 ( به استثناء رديف 24 فهرست پيوست که تا پايان 1-7-1393 ) مي باشد، بنابراين معافيت مورد نظر صرفاً از تاريخ صدور مجوز تا پايان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بديهي است نظر به اينکه معافيت مذکور درصورت تمديد مجوز تا 15 سال از تاريخ صدور آن قابل اعمال مي باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

2- معافيت مذکور صرفاً درخصوص فعاليت هاي ياد شده در فهرست ارسالي بوده و ساير فعاليت هاي آنان با رعايت مقررات مشمول ماليات مي باشد.

3- در اجراي تبصره ذيل ماده (1) قانون ياد شده، معافيت مورد نظر شامل شرکتهاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شرکتها و موسساتي که بيش از پنجاه درصد (50%) از مالکيت آنها متعلق به شرکتهاي دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، نخواهد بود.

4- عدم تسليم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت، موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

5- درآمدهاي کتمان شده مشمول برخورداري از معافيت مالياتي مورد نظر نخواهد بود.

ضمناً نظر به اهميت موضوع و لزوم بررسي تخصصي پرونده هاي مالياتي شرکت ها و موسسات دانش بنيان، مقتضي است ادارات کل امورمالياتي رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي شرکت هاي مزبور را به گروه هاي رسيدگي متشکل از ماموران مالياتي داراي تخصص در اين خصوص محول نمايند تا به صورت گروهي و متمرکز مورد رسيدگي و تشخيص قرار گيرند.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست