1

ابلاغ نظریه شماره ۹۰۹۶۲ مورخ ۱۸-۰۹-۱۳۹۳ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعتبار بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲هیأت محترم وزیران در خصوص مسکن مهر


بخشنامه
به پيوست نظريه هاي شماره 90962 مورخ 18-09-1393 و 123730-23925 مورخ 28-11-1393 سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري راجع به مصوبه شماره 30562ت/49128 ه مورخ 15-02-1392 هيأت محترم وزيران در خصوص مسکن مهر که مقرر» مي دارد:

«با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392 هيئت محترم وزيران مقرر گرديده «هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد» و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه هاي مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاري مسکن مهر را نيز در بر مي گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (138) قانون اساسي تا زماني که مورد ايراد مراجع مقرر قانوني قرار نگرفته اند لازم الاجراء مي باشند . لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهي بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمي باشد.»

جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد نظريه هاي مذکور ارسال مي گردد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست