1

اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص صاحبان داروخانه ها


بخشنامه
پيرو قسمت اخير بخشنامه شماره 16-94-200 مورخ 13-2-1394 با توجه به سوالات مطرح شده از سوي ادارات امور مالياتي درخصوص نحوه برخورد ماموران مالياتي در رسيدگي به ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان داروخانه ها از حيث اعمال يا عدم اعمال معافيت هاي قانوني، با عنايت به بخشنامه مذکور بدينوسيله مقرر مي­دارد؛ عدم نصب و استفاده از سامانه­ هاي فروشگاهي توسط صاحبان مشاغل مذکور، موجب محروميت از معافيت­ هاي قانوني نخواهدشد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست