1

ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش


بخشنامه
پيرو بخشنامه شماره 42-94-200 مورخ 22-4-1394 به پيوست تصوير دادنامه شماره 460 مورخ 22-4-1394 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد بنابراين عدم نصب و استفاده از سامانه مزبور توسط داروخانه ها در اجراي بخشنامه اخيرالذکر موجب محروميت از معافيت مالياتي از سال 1392 و بعد از آن نخواهد بود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور