1

اظهارنامه های برداشت نشده عملکرد ۱۳۹۲


بخشنامه
بااستناد به مفاد ماده 156 قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 3-12-1366 و اصلاحات بعدي آن و پيرو بخشنامه شماره 5568-230/د مورخ 28-2-94 در خصوص اظهارنامه­هاي مالياتي الکترونيکي عملکرد سال 1392 که تاکنون نسبت به برداشت آن از کارتابل ادارات کل اقدام نشده است، مقرر مي­دارد ادارات کل امور مالياتي حداکثر تا تاريخ 15-4-94 مکلفند نسبت به برداشت کليه اظهارنامه­ هاي عملکرد مذکور از سامانه­ هاي مالياتي الکترونيکي و رسيدگي ­هاي مقرر قانوني اقدام نمايند. بديهي است مسئوليت رسيدگي به اظهارنامه­ هاي برداشت نشده تا تاريخ مذکور برعهده ادارات کل امور مالياتي خواهد بودکه اظهارنامه به نام آن­ها در سامانه باقي مانده است.مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده مديران کل امور مالياتي خواهد بود.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور