1

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم


بخشنامه
پيــــرو بخشنامه هاي شماره23-94-200 مورخ 4-3-1394، شماره 3-94-200 مورخ18-1-1394، شــــماره 146-93-200 مــــورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مـــورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مـــورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم، به پيوست تعداد دو فهرست مربوط به تاييديه 24 شرکت پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره هاي مالي مندرج در فهرست مذکور موضوع پيوست نامه شماره 316515-121 مورخ 21-3-1394 و همچنين6 شرکت پذيرفته شده در فرابورس ايران مربوط به دوره مالي منتهي به سال 1392 موضوع پيوست نامه شماره 317447-121مـــورخ 27-3-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي با عنايت به ليستهاي پيوست و تاييده مربوطه وفق مقررات
بخشنامه هاي مذکور اقدام نمايند.
بديهي است ساير موارد نيز به محض دريافت، متعاقباً ارسال خواهد شد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست