1

تصویب نامه شماره ۱۴۹۸۰/ ت ۵۰۵۳۵ هـ مورخ ۱۰-۰۲-۱۳۹۴ هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکت های برق منطقه ای


به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 14980/ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هيات محترم وزيران درخصوص زيان حاصل از شناسايي نرخ آزاد سوخت مصرفي در سال 1388 در شرکت هاي برق منطقه اي، جهت اجراء ابلاغ مي­گردد:
مطابق تصويب نامه مذکور، زيان حاصل از شناسايي نرخ آزاد سوخت مصرفي در سال 1388 در شرکت هاي برق منطقه اي که به استناد بند (1) مقرره شماره 286912-46015-2 مورخ 14-12-1389 به قيمت يارانه اي برگشت شده، در اجراي بند (12) ماده (148) قانون مالياتهاي مستقيم از درآمد مشمول ماليات مشخصه سال 1389 و سالهاي بعد از آن، مستهلک خواهد شد.
بنابراين با عنايت به مراتب فوق در صورتي که هر يک از شرکت هاي برق منطقه اي در سال 1388 داراي زيان تأييد شده توسط ادارات امور مالياتي باشند، آن بخش از زيان مذکور که مربوط به شناسايي هزينه سوخت به نرخ آزاد مي باشد تا ميزان ما به التفاوت نرخ آزاد و يارانه اي که در سنوات بعد به حساب تعديلات سنواتي منظور شده است ( فارغ از ابراز يا عدم ابراز درآمد مشمول ماليات)، از درآمد مشمول ماليات مشخصه سال 1389 و سالهاي بعد از آن قابل استهلاک مي باشد.
در ضمن در مواردي که شرکت هاي مورد نظر در سال 1388 داراي زيان تأييد شده نبوده و يا در صورت دارا بودن زيان، زيان مذکور از درآمد مشمول ماليات سنوات بعد مستهلک گرديده باشد، مصوبه ياد شده در اين خصوص موضوعيت نخواهد داشت.
بديهي است اين مصوبه صرفاً در خصوص استهلاک زيان ناشي از محاسبه هزينه سوخت به نرخ آزاد به ميزان مابه التفاوت نرخ آزاد و يارانه اي سوخت مصرفي بوده و قابل تسري به مازاد زيان مورد تأييد سال 1388 نبوده و اين زيان (مازاد زيان مورد تاييد سال 1388) با رعايت مقررات بند يک بخشنامه شماره 28345-2401-232 مورخ 18-07-1385 قابل استهلاک خواهد بود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست