1

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ ق.م.م

بنابه اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم ، به امورمالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير ، درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1394 تمام يا برخي از موديان موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را که قطعي خواهدبود وصول نمايند.

الف – شرايط توافق:

1-مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيwww.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق مي باشند. ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد.

ب- نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات و پرداخت آن

2-ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين مي گردد. در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به استثناي مودياني که پرونده آنها براي عملکرد 1393 بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار گرفته است) ،ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آنها با رعايت درصد رشد موضوع بند 5 دستورالعمل 505-94-200 مورخ 25-3-1394 (تا مبلغ10،000،000 ريال ماليات سال 1392 با رشد 8% – از مبلغ 10،000،001 ريال تا مبلغ 30،000،000 ريال ماليات با رشد 12% و مازاد 30،000،000 ريال با رشد 18% ) مبناي ماليات مورد توافق قرار مي گيرد.

3-مودياني که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده اند ، درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت عملکرد 1394 آنها با 20% افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت سال 1393 تعيين مي گردد.

4-مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ 15-5-1395 برگ ماليات قطعي آنها صادر خواهد شد .مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقي مانده ماليات متعلق را تا پايان تير ماه پرداخت نمايند ، برگ ماليات قطعي آنها تا 15-6-1395 صادر خواهد شد. آندسته از مودياني که قادر به پرداخت ماليات خود بصورت يکجا همراه اظهارنامه و تا پايان تير ماه نمي باشند ، با مراجعه به اداره امور مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلق طي چهار قسط مساوي حداکثر تا پايان مهر ماه سال جاري اقدام نمايند.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از 5% با ماليات مورد توافق باشد ، ماليات مابه التفاوت در صورتي که بيش از دو ميليون ريال باشد ، با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج – ساير موارد:

6-هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعاليت مودي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، دراين صورت مي بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات ( براي پرونده هاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پرونده ها) مبناي رشد موردنظر قرارگيرد.

7-در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن ها نسبت به سال 1393 يا 1392 حسب مورد تغيير داشته است، ابتدا
مي بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.

8-مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالياتهاي مستقيم و يا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است ، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال 1394 قرارگيرد.

9- مودياني که مطابق دستورالعمل هاي صادره در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش ( سامانه هاي فروشگاهي ) شده اند ،درصورتي که مطابق با بخشنامه هاي صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، ماليات يا درآمد مشمول ماليات آنها حسب مورد براي سال 1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهاي 2 و 3 اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت محاسبه و مشمول توافق مي باشد.

10- موديانيکه در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود .

11- جهت حسن اجراي اين دستورالعمل کارگروهي متشکل از نمايندگان اتاق اصناف و رييس اتحاديه ذيربط ومديرکل امور مالياتي يا نماينده تام الاختيار ايشان تشکيل مي گردد تا به رفع مشکلات وموانع اجرائي احتمالي اقدام گردد.

درضمن به پيوست نمونه صورتجلسه توافق با اتحاديه ها در اجراي مقررات مذکور ارسال مي گردد. مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا توافق با اتحاديه ها تا تاريخ 31-2-1395 انجام و اطلاع رساني لازم در جهت مشارکت حداکثري موديان فراهم گردد.

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور