1

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵


با عنايت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3-12-1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395، مبلغ يکصد و پنجاه و شش ميليون (156000000) ريال در سال تعيين گرديده است و براساس ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-04-1394، نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذکور و تا 7 برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20%) است. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتي و غير دولتي مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات بر درآمد حقوق پرداختي يا تخصيصي به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون ياد شده محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.
لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 1-95-200 مورخ 18-01-1395 مبني بر کسر و ايصال ماليات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافيت مالياتي سال 1394 به صورت علي الحساب، تعديلات ماليات دو ماهه مذکور در ماه يا ماههاي بعد قابل اعمال خواهد بود.
نحوه محاسبه ماليات حقوق و تعديل ماليات به شرح پيوست مي باشد.
سيد گامل تقوي نژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست