1

تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ۱۳۹۴

به منظور رفع ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره 83/94/260 مورخ 1394/08/18 متن تبصره مزبور به شرح زير اصلاح مي­گردد:

تبصره: در صورت عدم ارائه هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته از سوي مؤدي، مأموران مالياتي مي­ بايست بر اساس واقعيت امر و عنداللزوم ملحوظ نظرقراردادن درآمد و يا فروش قطعي­ شده اعم از معاف و غيرمعاف عملکرد مالياتهاي مستقيم با رعايت معافيتهاي موضوع ماده (12) و احکام مربوط به ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان قرينه مالياتي، نسبت به تشخيص مأخذ مشمول ماليات و عوارض واقعي مؤديان اقدام نمايند.

محمد مسيحي
معاون ماليات بر ارزش افزوده