1

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۹۱-۷۹۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳


به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و همچنین تصویر قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 درخصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز این سازمان به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.

نادر جنتی
معاون مالیاتهای مستقیم