1

معافیت شکر خام وارداتی از مالیات و عوارض ارزش افزوده


با استناد بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق ردیف (4-44) بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390، شکر آماده مصرف و همچنین به موجب نظریه حقوقی شماره 92231/17075 مورخ 28/7/1395 معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به موجب بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/8/1395 نیز ابلاغ گردیده است، شکرخام، معاف ازمالیات و عوارض بر ارزش افزوده می باشد، بدیهی است واردات و عرضه شکر خام از تاریخ 28/7/1395 از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده