1

ارسال دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به شماره 37723/4124-211 مورخ 1381/07/22 موضوع بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

لینک دانلود