1

اعلام سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده ۸۵ در سال ۱۳۸۹

بنا به جزء (و) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور،سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389 مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال (52،500،000) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد جزء (ز) بند مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 ، 2 ، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات،اعضای هیأت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود.بنابراین در مورد سایر حقوق بگیران (شامل کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و …) پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای اخیرالذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون (000, 000 , 42) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود.
ضمناً بنا به جزء (ط) بند (8) قانون بودجه مذکور مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (31 / 5 / 87) بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

 

جدول پيوست(1)
جدول ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري،قضات،اعضاي هيأت علمي،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بر اساس مواد 84 و 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/11/1380 و جزء (و) و (ز) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور              
                              (ارقام به ريال)                                                                         
حقوق ماهانه
حقوق سالانه
درآمد مشمول ماليات سالانه پس از کسر معافيت موضوع ماده 84 اصلاحي قانون م.م مصوب 27/11/80 به موجب قانون بودجه سال 1389 کل کشور به مبلغ 52،500،000 ريال
نرخ ماده 85 (به درصد)
ماليات حقوق سالانه
ماليات حقوق ماهانه
4,375,000
52,500,000
—-
—-
معاف
معاف
4,500,000
54,000,000
1,500,000
10%
150,000
12,500
5,000,000
60,000,000
7,500,000
10%
750,000
62,500
5,500,000
66,000,000
13,500,000
10%
1,350,000
112,500
6,000,000
72,000,000
19,500,000
10%
1,950,000
162,500
6,500,000
78,000,000
25,500,000
10%
2,550,000
212,500
7,000,000
84,000,000
31,500,000
10%
3,150,000
262,500
7,875,000
94,500,000
42,000,000
10%
4,200,000
350,000
8,000,000
96,000,000
43,500,000
10%
4,350,000
362,500
8,500,000
102,000,000
49,500,000
10%
4,950,000
412,500
9,000,000
108,000,000
55,500,000
10%
5,550,000
462,500
10,000,000
120,000,000
67,500,000
10%
6,750,000
562,500
11,000,000
132,000,000
79,500,000
10%
7,950,000
662,500
12,000,000
144,000,000
91,500,000
10%
9,150,000
762,500
14,000,000
168,000,000
115,500,000
10%
11,550,000
962,500
15,000,000
180,000,000
127,500,000
10%
12,750,000
1,062,500
16,000,000
192,000,000
139,500,000
10%
13,950,000
1,162,500
17,000,000
204,000,000
151,500,000
10%
15,150,000
1,262,500
19,000,000
228,000,000
175,500,000
10%
17,550,000
1,462,500
21,000,000
252,000,000
199,500,000
10%
19,950,000
1,662,500
23,000,000
276,000,000
223,500,000
10%
22,350,000
1,862,500
25,000,000
300,000,000
247,500,000
10%
24,750,000
2,062,500
27,000,000
324,000,000
271,500,000
10%
27,150,000
2,262,500
28,000,000
336,000,000
283,500,000
10%
28,350,000
2,362,500
29,000,000
348,000,000
295,500,000
10%
29,550,000
2,462,500
30,000,000
360,000,000
307,500,000
10%
30,750,000
2,562,500
                                تهيه و تنظيم:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي- گروه حقوق 
 
 
 
جدول پيوست(2)
جدول ماليات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتها و مؤسسات خصوصي،نهادهاي عمومي غير دولتي و مشمولين قانون کار و … بر اساس جزء (و) و (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389        کل   کشور                                          (ارقام به ريال)                                                                   
حقوق ماهانه
حقوق سالانه
درآمد مشمول ماليات سالانه پس از کسر معافيت موضوع ماده 84 قانون م.م مصوب 27/11/80 به مبلغ  52500000 ريال بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور
نرخ ماده 85 (به درصد)
ماليات حقوق سالانه
ماليات حقوق ماهانه
ملاحظات
4,375,000
52,500,000
—–
—–
معاف
معاف
4,500,000
54,000,000
1,500,000
10%
150,000
12,500
5,000,000
60,000,000
7,500,000
10%
750,000
62,500
5,500,000
66,000,000
13,500,000
10%
1,350,000
112,500
6,000,000
72,000,000
19,500,000
10%
1,950,000
162,500
6,500,000
78,000,000
25,500,000
10%
2,550,000
212,500
7,000,000
84,000,000
31,500,000
10%
3,150,000
262,500
7,875,000
94,500,000
42,000,000
10%
4,200,000
350,000
8,000,000
96,000,000
43,500,000
10،20%
4,500,000
375,000
نسبت به مازاد
8,500,000
102,000,000
49,500,000
10،20%
5,700,000
475,000
9,000,000
108,000,000
55,500,000
10،20%
6,900,000
575,000
10,000,000
120,000,000
67,500,000
10،20%
9,300,000
775,000
11,000,000
132,000,000
79,500,000
10،20%
11,700,000
975,000
12,000,000
144,000,000
91,500,000
10،20%
14,100,000
1,175,000
12,708,334
152,500,008
100,000,008
10،20%
15,800,002
1,316,667
13,000,000
156,000,000
103,500,000
10،20،25%
16,675,000
1,389,583
نسبت به مازاد
13,500,000
162,000,000
109,500,000
10،20،25%
18,175,000
1,514,583
14,000,000
168,000,000
115,500,000
10،20،25%
19,675,000
1,639,583
15,000,000
180,000,000
127,500,000
10،20،25%
22,675,000
1,889,583
16,000,000
192,000,000
139,500,000
10،20،25%
25,675,000
2,139,583
17,000,000
204,000,000
151,500,000
10،20،25%
28,675,000
2,389,583
19,000,000
228,000,000
175,500,000
10،20،25%
34,675,000
2,889,583
21,000,000
252,000,000
199,500,000
10،20،25%
40,675,000
3,389,583
23,000,000
276,000,000
223,500,000
10،20،25%
46,675,000
3,889,583
25,000,000
300,000,000
247,500,000
10،20،25%
52,675,000
4,389,583
25,208,334
302,500,008
250,000,008
10،20،25%
53,300,002
4,441,667
26,000,000
312,000,000
259,500,000
10,20,25,30%
56,149,999
4,679,167
نسبت به مازاد
26,500,000
318,000,000
265,500,000
10,20,25,30%
57,949,999
4,829,167
27,000,000
324,000,000
271,500,000
10,20,25,30%
59,749,999
4,979,167
28,000,000
336,000,000
283,500,000
10,20,25,30%
63,349,999
5,279,167
28,500,000
342,000,000
289,500,000
10,20,25,30%
65,149,999
5,429,167
29,000,000
348,000,000
295,500,000
10,20,25,30%
66,949,999
5,579,167
30,000,000
360,000,000
307,500,000
10,20,25,30%
70,549,999
5,879,167
 
                              تهيه و تنظيم:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي- گروه حقوق