1

بخشودگی جرائم مالیات حقوق

دفتر روابط عمومی و ارشاد تصویر اطلاعیه صادره راجع به مالیات حقوق و بخشودگی جرایم مقرر در صورت ارائه فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق معوقه کارکنان تا پایان سال جاری توسط اشخاص حقیقی و سایر کارفرمایان (اشخاص حقیقی) جهت انعکاس در جراید و رسانه های گروهی بمنظور آگاهی مودیان محترم مالیاتی اعلام می گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

اطلاعیه مهم وزرات امور اقتصادی و دارائی

بموجب ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم،پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوطه محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی مشخصات دریافت کنندگان حقوق به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند و در ماههای بعد فقط تغییرات را اعلام دارند. بعضی از اشخاص حقوقی و سایر کارفرمایان (اشخاص حقیقی) بدون اطلاع یا توجه به مقررات قانون ی مذکور،تاکنون از انجام تکالیف مقرر،(ارائه لیست حقوق بگیران و پرداخت مالیات متعلقه) خودداری نموده اند وبهمین علت مشمول جرایمی معادل 2 % حقوق پرداختی و 20 % مالیات پرداخت نشده و سایر جرایم مقرر گردیده اند.

ضمن تاکید به رعایت تکالیف مقرر در قانون یاد شده برای آخرین بار به آن دسته از شرکتها و اشخاص حقوقی و یا سایر کارفرمایان که به هرعلت تاکنون نزد حوزه های مالیاتی ذیربط تشکیل پرونده نداده اند تا پایان سالجاری فرصت داده می شود تا نسبت به انجام تکالیف مقرر و پرداخت مالیات حقوق معوقه کارکنان خویش اقدام و ضمن انجام وظیفه قانون ی از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه نیز استفاده نمایند.

وزارت اموراقتصادی و دارائی