1

ارسال فهرست شرکتهای واگذار شده بصورت کنترلی

بخشنامه

پیروبخشنامه های شماره 5441 / 210 و 5821 / 200 مورخ 10 / 3 / 1390 به پیوست فهرست شرکتهای واگذار شده از تاریخ 17 / 5 / 1387 در اجرای کلی اصل 44 قانون اساسی بصورت سهام کنترلی می گردد مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات،بشرح زیراقدام نمایند:

1_ با عنایت به جزء “ط” بند 8 قانون بودجه سال 1389 مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان سال 1389 بر اساس قبل از واگذاری می باشد .

2_ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای موضوع بند فوق از ابتدای سال 1390 به دلیل فقد هر گونه حکم قانون ی مبنی بر محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مقررات قبل از واگذاری،مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود

3_ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای (1390) بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه وپرداخت می شود .
لذا در ادارات امور مالیاتی ضمن امعان نظر به فهرست ارسالی مذکور با بررسی زمان واگذاری شرکت های فوق قبل یا طی سال 1390 با رعایت مقررات بشرح فوق اقدام نمایند بدیهی است سایر شرکتهای واگذار شده فاقد سهام کنترلی با رعایت مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مشمول مالیات به نرخ مقرر مربوط خواهند بود .

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

 
فهرست شرکتهاي واگذار شده سهام کنترلي
رديف
نام شرکت
رديف
نام شرکت
1
مطالعات طرحهاي جامع فلزات
24
هواپيمائي ايران ايرتور
2
ريل ابريشم پاريس
25
مديريت توليد برق شهيد منتظري اصفهان
3
بازرکاني پتروشيمي
26
مس مزرعه
4
گسترش صنايع پائين دستي پتروشيمي
27
توسعه پترو ايران
5
مشانير
28
گروه ملي صنايع فولاد ايران
6
پالايشگاه نفت لاوان
29
بين المللي توسعه و مهندسي پارس (پيکدو )
7
مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران – مترا
30
کشت و صنعت جيرفت
8
پتروشيمي اروميه
31
صنايع تجهيزات نفت
9
آهن و فولاد ارفع – حق تقدم
32
مؤسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن
10
ماشين سازي اراک
33
هليکوپتري ايران
11
پژوهشکده سيستمهاي پيشرفته صنعتي
34
کشت و صنعت شهيد رجائي
12
پتروشيمي شيراز
35
پايساز
13
بين الملي بازرسي کالاي تجاري
36
سازمان توسعه راههاي ايران
14
ماشين سازي لرستان
37
کشتي سازي اروندان
15
خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن
38
صنعتي و توليدي ديزل سنگين ايران
16
راهبران پتروشيمي
39
سردخانه زراعي تهران –عاجکو
17
مهندسين مشاور صنعتي ايران
40
لوله گستر اسفراين
18
نيروگاه قم
41
برق آبادان
19
نيروگاه خوي
42
برق بيستون
20
نيروگاه مشهد
43
نيروگاه خليج فارس
21
نيروگاه گيلان
44
ماشين سازي پارس
22
بازرسي کيفيت و استاندارد ايران
45
شرکت قطارهاي مسافربري رجا
23
توليد نيروي برق بينالود

 

پیوست