1

استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترسازمان حسابرسی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
مجله مالیات

نظر به اینکه طبق ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع، نحوه و شرایط استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات حقوق مشخص گردیده است بنابراین در اجرای این ماده قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 5990 مورخ 6 / 4 / 1384 سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق لغو گردیده و مقرر می دارد در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات حقوق مطابق ضوابط وشرایط مذکور در ماده فوق الذکر اقدام گردد.

علی اکبر عرب مازار