1

دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۹

دستور العمل

به پیوست دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ،در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،جهت اجرا ارسال می گردد .

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 9892 / 200 /ص
تاریخ: 27 / 04 / 1390
پیوست:

دستور العمل

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م،با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد:
الف. شرایط خوداظهاری:

1_شرط استفاده اعضاء از این دستورالعمل، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 با تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه می باشد .

2_ تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آن ها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.

3_ اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آن ها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیت های مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و بر اساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر به شرح زیر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهدبود.

 

نوع فعاليت
نظارت ساختمان
طراحي ساختمان
محاسبات ساختمان
تأسيسات مکانيک
تأسيسات برق
طراحي مهندسان شهرساز
طراحي
نظارت
طراحي
نظارت
ضريب متراژ
100%
45%
45%
20%
20%
15%
15%
15%
 
متراژ فعاليت
تا 3000 متر مربع
از 3000 تا 4000 مترمربع نسبت به مازاد 3000 متر
از 4000 تا 5000 مترمربع نسبت به مازاد 4000 متر
از 5000 تا 7000 مترمربع نسبت به مازاد 5000 متر
مازاد 7000 مترمربع
ماليات هر متر مربع
معاف
1800 ريال
2300 ريال
2900 ريال
3500 ريال
 

4_ درج کد ملی و کد پستی ده رقمی محل فعالیت، در اظهارنامه تسلیمی الزامی می باشد.

5_ چنانچه هریک از اعضاءسازمان نظام مهندسی دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م درآن بخش استفاده نموده باشد،دراین صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل،بدون درنظرگرفتن معافیت مقرر،پس از محاسبه ازدرآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس نرخ 1800 ریال طبق جدول محاسبه شود.

6_به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مودیانی که بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.برای سایر مودیان حداقل 40 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.
تبصره. مودیانی که در اجرای این بند نسبت به تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اقدام می نمایند، لازم است پرینت اظهارنامه مذکور را پس از امضاء،در موعد مقرر قانون ی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

7_ مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م. از مالیات محاسبه شده بشرح فوق کسر می گردد .
ب. نمونه انتخابی:

8_در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12 % (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط بر اینکه در دو سال گذشته بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد .

9_اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند .

11_ اعضایی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (8) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسرمعافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود .
ج. سایر شرایط:

12_ این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری،عمران،مکانیک و برق مصوب سال 1389 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هر یک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه ای بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

13_هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4 % (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مودی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است،پرونده آن عضو با نظر و تائید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد .

14_ عدم پرداخت اقساط درسررسید مقرر مانع ازصدوربرگ قطعی برای اعضایی که درچارچوب خوداظهاری،اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تاپایان زمان مقرردر خوداظهاری،مشمول جریمه مقرر درماده 190 ق.م.م. ازتاریخ سررسید بوده که غیرقابل بخشودگی خواهد بود .

15_در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد .

16_ در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان،پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه بشرح بند (2) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات،صرفاً افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تائید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاده ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد .

17_ چنانچه هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، برای عملکرد سال 1390 نسبت به دریافت و نگهداری دفتر درآمد و هزینه اقدام ننماید، در سال مذکور، امکان برخورداری از شرایط خوداظهاری را نخواهد داشت.

18_ سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستور العمل به عمل آورد .

19_ این دستور العمل در چهار نسخه تنظیم شده است که هر کدام حکم واحد دارد .

نمایندگان سازمان امور مالیاتی :

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

نمایندگان سازمان نظام مهندسی :

سعید غفرانی
رئیس سازمان نظام مهندسی

منوچهر شیبانی اصل
عضو هیأت مدیره و دبیر شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی

محمد علی پور شیرازی
عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی

احمد راهبی
عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی

احمد آقاخانی مسعود
مشاور و عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی

محمود مقدم
نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی