1

عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد ۷۲ موجب رد دفاتر نمیشود

ضمن یادآوری اینکه رد دفاتر وسپس تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ازطریق علی الراس بعلت عدم رعایت موازین قانون ی وعدم رعایت آییننامه مربوط به تحریر دفاتر قانون ی درهرحال مستلزم تائید هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن میباشد توجه خواهند داشت که درخصوص عملکرد 1372 صرف عدم استفاده از فرم نمونه موضوع تبصره 2 ماده 95 و یا ماده 169 قانون مذکور بلحاظ شرایط خاص اجرائی مربوط ،به تنهائی موجب رد دفاتر قانون ی نبوده و چنانچه درمواردی تنها بدلیل یاد شده دفاتر مودی مردود اعلام وبه همین علت اقدام به تشخیص علی الراس گردیده باشد لازم است ممیزین کل مالیاتی ذیربط و یاهیئت های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بموضوع رسیدگی وبارعایت مقررات قانون ی مربوط ومفاداین بخشنامه نسبت به تعیین درآمدمشمول مالیات مودی اقدام نمایند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی