1

اعمال معافیت مقرر در ماده ۱۰۱ عملکرد ۸۴

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون به موجب بند (و) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 25 / 12 / 1384،شرط قسمت اخیر ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان ماغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1384 این دسته از مؤدیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز بابت عملکرد سال مذکور، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1384 آنان اعمال نمایند.

علی اکبر عرب مازار