1

در خصوص بهره مندی از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م

اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی………………

احتراماً، نظر به اقدامات در دست انجام در خصوص بهره مندی از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م برای آن دسته از صاحبان محترم مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که در مهلت مقرر قانون ی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 اقدام ننموده اند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی ذیربط با هماهنگی اتحادیه ها ضمن در یافت اظهارنامه خارج از موعد مقرر از مؤدیان مذکور تا اطلاع ثانوی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد نظر برای عملکرد مورد اشاره اقدام ننمایند.

محمود شکری
معاون عملیاتی

اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی………………

احتراماً، نظر به اقدامات در دست انجام در خصوص بهره مندی از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م برای آن دسته از صاحبان محترم مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که در مهلت مقرر قانون ی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 اقدام ننموده اند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی ذیربط با هماهنگی اتحادیه ها ضمن در یافت اظهارنامه خارج از موعد مقرر از مؤدیان مذکور تا اطلاع ثانوی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد نظر برای عملکرد مورد اشاره اقدام ننمایند.

محمود شکری
معاون عملیاتی