1

هماهنگی در تشکیل جلسات هیات بند (۳) ماده ۹۷ ق م م برای شرکتهای بزرگ

دستورالعمل

احتراماً،نظر به جایگاه هیات موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م. در تشویق مودیان به رعایت تکالیف مقرر قانون ی و به منظور ساماندهی تشکیل هیات مذکور درخصوص اظهار نظر نسبت به دفاتر قانون ی شرکتهای بزرگ موضوع دستورالعمل شماره 52141 / 1028 / 232 مورخ 6 / 6 / 86 مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا چنانچه در اجرای مقررات بند 3 ماده 97 ق.م.م. دفاتر و اسناد و مدارک هر یک از اشخاص موضوع بخشنامه مذکور (مودیان بزرگ) به لحاظ عدم رعایت مقررات قانون ی و یا آیین نامه تحریر دفاتر غیر قابل رسیدگی یا مردود تشخیص می گردد یک نسخه از گزارش بند 3 مذکور همزمان با ابلاغ به مودی طی
نامه ای به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال تا نسبت به تعیین حسابرسان واجد شرایط به منظور تشکیل جلسه مربوط اقدام گردد .

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 52141 / 1028 / 232
تاریخ: 06 / 06 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان….

احتراماً، در اجرای بند 6 بیانیه پایانی چهارمین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور در کرمانشاه، در خصوص تعیین 5 درصد از مؤدیان بزرگ و رسیدگی گروهی به این پرونده ها مقتضی است پرونده های مورد نظر با سطح درآمد ابرازی 8 میلیارد ریال و بالاتر و در صورت عدم انتخاب تعداد مورد نظر، مؤدیان با درآمد مشمول مالیات سال قبل 000 / 000 / 000 / 2 ریال و بالاتر انتخاب و اطلاعات مربوط به مؤدیان مذکور به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت لوح فشرده (CD) تحت نرم افزار Excel به شرح فرم پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 30 / 6 / 1386 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. در ضمن برای رسیدگی به پرونده های انتخابی افراد مجرب و متخصص به عنوان گروههای رسیدگی تعیین گردند.

محمود شکری
معاون عملیاتی

جدول اطلاعات مربوط به 5 % مؤدیان بزرگ (اشخاص حقوقی) عملکرد سال 1385 در
اجرای بند 6 بیانیه پایانی اجلاس کرمانشاه اداره کل امور مالیاتی………

رديف
نام شخص حقوقي
شماره ثبت
شماره و تاريخ تسليم اظهارنامه
ميزان درآمد و فروش ابرازي
ميزان درآمد مشمول ماليات قطعي شده سال قبل
هزينه حقوق
سود ابرازي
زيان ابرازي
ماليات ابرازي
جمـع

جدول اطلاعات مربوط به 5 % مؤدیان بزرگ (اشخاص حقیقی) عملکرد سال 1385
در اجرای بند 6 بیانیه پایانی اجلاس کرمانشاه اداره کل امور مالیاتی………

رديف
نام شخص حقوقي
تعداد شرکاء
نوع شغل
شماره و تاريخ تسليم اظهارنامه
ميزان درآمد و فروش ابرازي
ميزان درآمد مشمول ماليات قطعي شده سال قبل
سود ابرازي
زيان ابرازي
ماليات ابرازي
جمـع