1

دستورالعمل اجرایی ساماندهی منطقه ای هیأت موضوع بند۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و همچنین ایجاد وحدت رویه در صدور آراء هیاتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل اجرایی طرح منطقه ای هیاتهای مذکور برای اجرا در منطقه یک شامل ادارات کل امور مالیاتی (شهر تهران، استان تهران، کرج، قزوین، زنجان، قم) به مرکزیت اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ضمن هماهنگی با معاونت عملیاتی اقدامات لازم برابر مقررات دستورالعمل مربوطه به عمل آید.

علی اکبر عرب مازار