1

هیات صالح به رسیدگی موارد مطروحه

اداره کل مالیاتهای شرق تهران بازگشت به نامه شماره 71 مورخ 25 / 6 / 1374 هیئت حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد:

هیئت حسابرسی موضوع ماده فوق الذکر تنها صالح به رسیدگی و اظهار نظر نسبت به موارد مطروحه توسط مامور تشخیص و دفاعیات مودی مالیاتی بوده و نمیتواندخارج از موضوع با موضوعات مطروحه توسط مامورین تشخیص مالیات به مورد یاموارد دیگری استناد نماید زیرا استناد به موارد دیگر تداخل در وظائف ماموران تشخیص خواهد بود.

محمدعلی خوش اخلاق
رئیس شورایعالی مالیاتی