1

مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز ۸۴/۵/۱ تا ساعت ۱۸ جهت اخذ اظهارنامه

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره 7592 / 1411- 211 مورخ 27 / 4 / 84 مقتضی است مدیران کل محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور از اول وقت اداری روز شنبه 1 / 5 / 84 لغایت ساعت 18 همان روز یکسره مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه با ترازنامه و حساب سود و زیان کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی حسب مورد اقدام نمایند.

حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7592 / 1411 / 211
تاریخ: 27 / 04 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه 31 / 4 / 1384 مصادف با روز جمعه و تعطیل رسمی می باشد لذا باستناد مقررات تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم روز شنبه 1 / 5 / 1384 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه،ترازنامه و حساب سود وزیان عملکرد سال 1383 کلیه مؤدیان اعم از حقیقی یا حقوقی محسوب خواهد شد.

حیدری کرد زنگنه