1

وصول اظهارنامه های مالیاتی


اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل
دفتر

احتراماً، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری برای عملکرد سال 1384 پایان تیرماه سال جاری (31 / 4 / 1385) می باشد، لذا به منظور دریافت اظهارنامه های مالیاتی مودیان محترم و پاسخگوئی لازم به آنان در انجام تکالیف قانون ی و در راستای تحقق اهداف سازمانی، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه همکاران از روز شنبه مورخ 24 / 4 / 1385 لغایت 31 / 4 / 1385 هر روز تا ساعت 20 (8 شب) در محل کار خود حضور داشته باشند.
بدیهی است دفاتر ستادی سازمان نیز با توجه به وظایف سازمانی محوله با حضور در محل کار خود در زمانهای مذکور آماده ارائه هر گونه راهنمائی و پاسخ به سوالات همکاران و مودیان محترم مالیاتی خواهند بود.

محمود شکری
معاون عملیاتی