1

مؤدیان مالیاتی که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل های شماره 5765 / 200 مورخ 4 / 4 / 92 و 9973 / 200 مورخ 4 / 6 / 92 نسبت به مؤدیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات نشده اند، با توجه به بندهای 6 و 7 دستورالعمل شماره 5765 / 200 مورخ 4 / 4 / 92 مقرر می دارد در خصوص این گروه از مؤدیان، نرخ های افزایش موضوع جدول بند 6 دستورالعمل مذکور نسبت به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 اعمال و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل های فوق اقدامات قانون ی لازم انجام پذیرد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور