1

اعمال معافیت در ۸۲ برای اشخاصی که اظهارنامه نداده اند

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداراه کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه برخی از مشمولین فصل مالیات بر درآمد مشاغل بابت عملکرد سال 1382 خود در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم ننموده و از طرفی در مورد امکان برخورداری این دسته از مؤدیان از معافیت مقرر در ماده 101 اطلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1382 با توجه به سیاق عبارت مندرج در ماده مذکور نظرات و پیشنهادهایی واصل شده بود،اذا موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی بصدور رأی شماره 8681- 201 مورخ 19 / 10 / 1383 مشعر بر عدم تسری شرط مذکور در قسمت اخیر ماده مزبور نسبت به عملکرد سال 1382 گردید.و بدین ترتیب اعمال معافیت مفرر در ماده 101 اصلاحی درمورد مؤدیان فوق الاشاره نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1382 ضروری می باشد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 8681 / 201
تاریخ: 19 / 10 / 1383
پیوست:

صورت جلسه
جناب آقای قاسم عزیزی نماینده محترم مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی راجع به زمان اجرای حکم ماده 101 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نامه ای طی شماره 2134 / 4 مورخ 4 / 9 / 1383 عنوان جناب آقای حیدری کرد زنگنه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور مرقوم فرموده اند که عین متن آن عبارت است از:
“احتراماً پیرو مذاکرات قبلی به قرار اطلاع وبر اساس مراجعات مکرر دارندگان وسائط نقلیه (اشخاص حقیقی) وهمچنین صاحبان مشاغل (عموماً” صاحبان مشاغل حاشیه شهرها وروستاها) که برای پرداخت مالیات بر درآمد وحسب مورد جهت اخذ مفاصاحساب مالیاتی به ادارات امور مالیاتی مراجعه مینمایند، ادارات مذکور معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم را برای عملکرد سال 1382 آنان بدلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی منظور نمی نمایند. با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم شرط تسلیم اظهار نامه برای استفاده از معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد 1382 به بعد می باشد (نه برای عملکرد 1382 وبعد)،لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع را بررسی واقدام لازم را مبذول ونتیجه را به اینجانب اعلام دارند.”
رسیدگی به مرقومه یاد شده از طرف ریاست کل محترم سازمان متبوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده و شورا در جلسه مورخ 14 / 10 / 1383 موضوع را بررسی ورأی خود را به شرح آتی اعلام نمود.

رأی اکثریت:
با عطف توجه به سیاق عبارت مندرج در ماده 101 مورد بحث ودر نظر گرفتن جمیع جهات از حیث نحوه برداشت مؤدیان ومأموران ومسئولین مالیاتی از مضمون آن ماده، استنباط کلی دایربر لزوم اعمال حکم مزبور (عدم تعلق معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی از سوی مؤدیان مالیاتی نسبت به دوره عمل 1383 وسنوات بعد از آن) می باشد و حکم مربوط عملکرد سال 1382 را شامل نمی شود.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی علی اکبر نوربخش
غلامرضا نوری غلامحسین مختاری اسدالله مرتضوی
حسن عباسی پناه بهروز دادخواه تهرانی رضا سعیدی امجد
محمد علی سعید زاده

نظر اقلیت:

به نظراینجانب چنانچه مؤدیان مالیاتی برای عملکرد 82 تا موعد مقرر قانون ی 31 / 4 / 83 اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننمایند نمی توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 استفاده نمایند.

اسماعیل ملکان داریوش آل آقا