1

ذخائر شرکتهای تعاونی

گزارش شماره 1575 / 5 / 30- 16 / 6 / 1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 19 / 7 / 1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .

مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارتست از:

” حوزه مالیاتی با قبول دفاتر دوره عمل سال 1368 یکی از شرکتهای تعاونی مبلغی از هزینه های ابرازی را برگشت و برآن اساس اقدام به مطالبه مالیات نموده است . شرکت یاد شده بی آنکه نسبت به هزینه های برگشتی معترض بوده باشد،صرفاً بلحاظ عدم کسر ذخیره قانون ی غیر قابل تقسیم از درآمد مشمول مالیات در مقام اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر آمده و هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی هم رای بر کسر مبلغ مورد ادعای مودی داده است . بعد از آن مودی متوجه آن شده است که قبلاً در ارائه میزان واقعی ذخایر دچار اشتباه شده در نتیجه پس از گذشت 51 روز از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی،تقاضای طرح مجدد پرونده در همان هیئت به منظور رفع اشتباه نموده و هیئت مذکور هم تقاضا را پذیرفته و بار دیگر ضمن رای اصلاحی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات با گنجانیدن ذخیره اعلام شده مودی نموده است . اکنون قانون ی یا غیر قانون ی بودن رای اصلاحی فوق الاشعار مورد سوال دفتر فنی مالیاتی می باشد. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق ارسالی و شور وتبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت بنا به حکم صریح تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366،ذخایرموضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مورد بحث موقع احتساب مالیاتهای قطعی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکتهاو اتحادیه های تعاونی میباشد ،اما درخصوص مسئله مطروحه،چون حسب گزارش واصله اشتباه محاسبه ازجانب هیئت حل اختلاف مالیاتی صورت نگرفته بوده،طرح مجدد پرونده و اصلاح درآمد مشمول مالیات وسیله هیئت مذکور منطبق برمفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بالنتیجه صدور چنین اصلاحیه فاقد وجاهت قانون ی است .

محمدتقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اصغرمحمدی- حسن محمدیان- محمدعلی سعیدزاده.

نظر اقلیت:
تطبیق ادعا و ارقامی که مودی در محضر هیئت حل اختلاف مالیاتی اعلام مینماید بعهده هیئت است که باید اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی را مورد رسیدگی قرار داده و رای مقتضی صادر نماید و در مانحن فیه رای شماره 2012 / 1332- 15 / 10 / 70 دلالت برآن داردکه هیئت پرونده امررا مطالعه ونهایتا مبلغی را باستناد تبصره 5 ماده 105 ازدرآمد مشمول مالیات کسر کرده است که اساس موضوع منطبق با مقررات است ،لکن بعدا حسب اعلام مودی اعلام شده است) اشتباه بوده وهیئت حل اختلاف هم دررسیدگی قبلی که منتهی به صدور رای 1012 / 1332- 15 / 10 / 70 گردیده نسبت به صحت و با سقم مبلغ و تطبیق آن بااسناد و مدارک مربوط دقت نکرده و ازاین حیث مرتکب اشتباه شده است و لذا رای شماره 3283- 8- 30 / 2 / 72 ازمصادیق ماده 249 بوده و از لحاظ مقررات موضوعه ایرادی برآن مترتب نیست .

علی اکبر سمیعی- محمود حمیدی