1

عدم معافیت صید ماهی و میگو شرکت شیلات و سایر آبزیان موضوع فعالیت شرکت سهامی شیلات ایران

اداره کل مالیات برشرکتها

عطف به نامه شماره 37 / 6385- 29 / 2 / 1373 اشعار میدارد: طبق مفادگزارش مورخ 18 / 4 / 1373 مشاورمعاونت درآمدهای مالیاتی که موردتائیدمقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی قرار گرفته است صید ماهی ومیگووسایرآبزیان موضوع فعالیت شرکت سهامی شیلات ایران از شمول فعالیتهای کشاورزی خارج و مشمول معافیت کشاورزی مقرر در بند الف ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه آن مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی نخواهدبود علیهذا مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم اعلام میگردد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفتر فنی مالیاتی