1

الزام اشخاص حقوقی به ارسال فهرست سهامداران در هر سال

همانطورکه اطلاع دارند، برابرقسمت اخیر بند ب از جزء د ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اصلاحیه بعدی آن،عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه وحساب سودوزیان وتقسیم سودونیز عدم تسلیم فهرست هویت ونشانی شرکاوسهامداران یا اعضاء ومیزان سهام ویا سهم الشرکه درشرکتهای سهامی ومختلط سهامی وشرکتهای تعاونی واتحادیه آنها موجب احتساب مالیات کلا” بنرخ ماده 131 قانون مذکورخواهدبود. ازطرفی طبق ماده 110 قانون یادشده پس ازتسلیم اولین فهرست،تسلیم فهرست تغییرات در آن سنوات بعدکافی است . حال چنانچه مودی ضمن تسلیم اظهارنامه وحسب مورد ترازنامه وحساب سودوزیان ازتسلیم فهرست یاتغییرات آن درسنوات بعدخودداری نماید، ازآنجاکه نمیتوان این وضعیت رابدون قیدوشرط محمول برعدم وجود تغییرات نسبت به گذشته دانست،بنابراین انجام تکلیف موردبحث درهرسال بیکی ازصورتسلیم فهرست کامل با اعلام تغییرات ویا اعلام وضعیت بشکل سنوا قبل ضروری خواهدبود، درغیراینصورت مالیات کلا” به نرخ ماده 131  قانون مذکورمحاسبه وچنانچه قبل ازقطعیت مالیات مصوبه وفهرست موردنظرتسلیم گردد مالیات هریک ازصاحبان سهام وشرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط تعیین وجریمه ای معادل یک درصددرآمدمشمول مالیات وصول خواهدشد.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی