1

عدم تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی یا فهرست سهامداران هر یک موجب احتساب مالیات به نرخ ۱۳۱میشود

چون برخی واحدهای مالیاتی در نحوه اجرای قسمت اخیر جزء ب قسمت یک بند د ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مواجه با ابهام بوده سوالاتی مطرح مینمایند, لذا بدینوسیله متذکر می گردد .

چنانچه قبل از قطعیت مالیات , مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان و تقسیم سود و همچنین فهرست هویت و نشانی شرکاء و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم الشرکه آنها حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد , ضمن تعلق یک درصد جریمه مقرر , مالیات هر یک از صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه خواهد شد , لکن عدم ارائه هر دو مدرک و یا ارائه یکی از آنها (صورتجلسه مجمع عمومی یا صورت مشخصات سهامداران) , موجب احتساب مالیات کلاً به نرخ ماده 131 قانون مذکور خواهد بود . مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی