1

شرایط اعطای معافیت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا یا خدمات

با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ هـ بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت 30784ک مورخ 1383/04/21 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت 32172هـ مورخ 1384/02/21 و مصوبه شماره 22788ت/39641هـ مورخ 1388/02/06 هیأت وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 1387/01/14 ، بدینوسیله مقرر می‌گردد:

از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد ، بنابر این درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت:

1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد .

2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی .

3- معادل کالا یا خدمات صادر شده ، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد .در ضمن در صورتی که هریک از مؤدیان ، ‌ جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده‌اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند .

سازمان امور مالیاتی کشور