1

واریز ۳۰درصد سود ویژه شرکتهای دولتی به حساب درآمدهای عمومی علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۳

سازمان حسابرسی

بازگشت به نامه شماره 5742 مورخ 28 / 4 / 82 عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع می رساند:
موضوع مطروح در خصوص بند د تبصره 1 بودجه 83 و بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 84 از مصادیق تبصره 5 ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 نبوده و طبق بخشنامه شماره 5825 مورخ 5 / 4 / 84 اشخاص مورد نظر می بایست علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 83 معادل 30 % سود ابرازی سال 83 را به حساب درآمدهای عمومی واریز نمایند.

به طور مثال اگر سود ابرازی شرکت 100 واحد باشد و در اینصورت باید 25 واحد مالیات و 30 واحد نیز بابت اجرای تبصره بودجه به حسابهای ذیربط واریز گردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی